Codreanu: "Îngrădirea dreptului de a munci pentru 4 cetățeni români. Am sesizat CNCD"

Deputatul Constantin Codreanu, președintele Comisiei pentru comunitățile de români din afara granițelor țării, a sesizat Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării cu privire la un caz de îngrădire a dreptului de a munci pentru 4 cetățeni români.

Constantin Codreanu CNCD

Constantin Codreanu: "Aștept cu interes o poziție a CNCD în această speță. Este un caz clar de discriminare și consecințele acesteia trebuie eliminate de îndată. În plus, este necesară ajustarea regulamentului la care face referire adresa de mai jos pentru a preveni aplicarea acelorași prevederi discriminatorii pentru alți cetățeni români".

*****

Domnule Președinte,

În calitate de deputat și de președinte al Comisiei pentru comunitățile de români din afara granițelor țării, primesc diverse sesizări și petiții cu privire la problemele pe care le întâmpină cetățenii și etnicii români din afara granițelor țării în relația lor cu diverse autorități publice locale din țară și de peste hotare.

În acest sens, vă aduc la cunoștință faptul că am primit, la biroul meu parlamentar, o sesizare în care sunt informat asupra îngrădirii dreptului de a munci unor petenți, respectiv domnii Burdujel Constantin, Lascu Adrian, Obada Cristian și Tacot Sergiu, cetățeni români cu drepturi depline. Această situație a intervenit ca urmare a deciziei Comitetului Executiv al Federației Române de Fotbal (FRF) din 13.06.2019 și a Asociației Fotbaliștilor Amatori și Non-Amatori (AFAN) pentru aprobarea modificării Regulamentului de organizare a competițiilor de fotbal în sală. 

Se cuvine să menționez că domnii Burdujel Constantin, Lascu Adrian, Obada Cristian și Tacot Sergiu sunt originari din Republica Moldova și dețin facultativ și cetățenia acestui stat, cu precizarea că între România și Republica Moldova, ca state înrudite care dezvoltă relații speciale și privilegiate, există un Acord în domeniul securității sociale, semnat la București la 27 aprilie 2010 și ratificat prin Legea nr. 130/2011, acord prin care cele două părți recunosc reciproc prestațiile cetățenilor lor, ca și cum ar fi fost realizate pe teritoriul celeilalte părți, luându-se în calcul vechimea în muncă după dovedirea acesteia cu acte originale emise de cealaltă parte. Astfel, tratamentul aplicat cetățenilor români care au prestat în Republica Moldova înainte să își redobândească cetățenia română sau după este identic cu tratamentul aplicat cetățenilor din statele membre ale Uniunii Europene.

Respectivii petenți ne-au făcut cunoscut faptul că sunt puși în situația de a nu putea încheia contracte de muncă cu orice club cu activitate de fotbal în sală din România ca orice alt cetățean român, deoarece nu au fost legitimați și nu au participat la competiții de fotbal în sală în România timp de trei ani consecutiv, sau în perioada cuprinsă între 12 și 21 de ani nu au participat la competiții pentru echipa națională de seniori a unei alte țări.

Vă facem de asemenea cunoscut că petenții au dreptul de a participa în competițiile organizate de către FRF, așa cum se susține, însă, prin faptul că petenții nu sunt considerați jucători formați la nivel național, acestora le sunt restrânse în mod arbitrar posibilitățile de a juca, prin încadrarea în locurile eligibile pentru jucătorii care nu sunt formați la nivel național, precum și drepturile de cetățean român care dorește să practice meseria de fotbalist în sală profesionist.

În  situația în care, în acest moment, petenții și-ar dori  să semneze un contract cu un alt club, ar fi puși în situația în care, deși sunt cetățeni români cu drepturi depline, să fie tratați ca jucători de altă cetățenie, sau să fie într-o situație inferioară  jucătorilor cu cetățenie a Uniunii Europene. O situație inacceptabilă în condițiile în care conform dispozițiilor art. 3, alin. (1) din OUG nr. 102/2005, republicată, "cetăţenii Uniunii Europene şi membrii acestora de familie care îşi exercită dreptul de rezidenţă pe teritoriul României beneficiază de egalitate de tratament cu cetăţenii români în domeniul de aplicare a tratatelor Uniunii Europene, sub rezerva prevederilor acestor tratate şi a dispoziţiilor adoptate în aplicarea lor”.

Aducem în atenția CNCD și situația unei alte categorii de sportivi și anume cea a cetățenilor străini, inclusiv extracomunitari, care, pentru înalte rațiuni de stat, obțin cetățenia română în vederea reprezentării României la competițiile și campionatele internaționale și care, indiferent de prestația și performanțele lor, nu vor putea încheia contracte în România asemenea oricăror altor cetățeni români, întrucât nu întrunesc condițiile discriminatorii stabilite ca urmare a deciziei Comitetului Executiv al FRF din 13.06.2019 și AFAN pentru aprobarea modificării Regulamentului de organizare a competițiilor de fotbal în sală. 

Având în vedere cele relatate, este de reținut că, în conformitate cu prevederile art. 41 alin. (1)  din Constituția României, “Dreptul la muncă nu poate fi îngrădit. Alegerea profesiei, a meseriei sau a ocupaţiei, precum şi a locului de muncă este liberă”.

Prevederea este completată și de Legea nr.53/2003-Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care la art. 5 alin. (1) stipulează că în cadrul relaţiilor de muncă funcţionează principiul egalităţii de tratament faţă de toţi salariaţii şi angajatorii, iar la alin. (2) al aceluiași articol se stipulează că orice discriminare directă sau indirectă faţă de un salariat, bazată pe criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârsta, apartenență naţională, rasa, culoare, etnie, religie, opţiune politică, origine socială, handicap, situaţie sau responsabilitate familială, apartenenţa ori activitate sindicala, este interzisă

În completarea acestor prevederi, dispozițiile art. 6 din actul normativ menționat prevede că “orice salariat, fără nicio discriminare, care prestează o muncă beneficiază de condiţii de muncă adecvate activităţii desfăşurate, de protecţie socială, de securitate şi sănătate în muncă, precum şi de respectarea demnităţii şi a conştiinţei sale, fiind interzisă orice discriminare, bazată pe criteriul de sex, cu privire la toate elementele şi condiţiile de remunerare, pentru muncă egală sau de valoare egală”

În procesul de armonizare a legislaţiei anti-discriminare a fost adoptată Ordonanţa de Guvern nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale cărei prevederi se aplică, potrivit prevederilor art. 3, tuturor persoanelor fizice sau juridice, publice sau private, precum şi instituţiilor publice cu atribuţii în ceea ce priveşte: condiţiile de încadrare în muncă, criteriile şi condiţiile de recrutare, selectare şi promovare, accesul la toate formele şi nivelurile de orientare, formare şi perfecţionare profesională; protecţia şi securitatea socială; serviciile publice sau alte servicii, accesul la bunuri şi facilităţi, sistemul educaţional.

Raportat la textul art. 6 din actul normativ citat la paragraful anterior, constituie contravenţie condiţionarea participării la o activitate economică a unei persoane ori a alegerii sau exercitării libere a unei profesii de apartenenţa sa la o anumită rasă, naţionalitate, etnie, religie, categorie socială, respectiv de convingerile, de sexul sau orientarea sexuală, de vârsta sau de apartenenţa sa la o categorie defavorizată.

Ordonanța Guvernului nr.137/2000, republicată, incriminează la art. 7 discriminarea unei persoane pentru motivul că aparţine unei anumite rase, naţionalităţi, etnii, religii, categorii sociale sau unei categorii defavorizate, respectiv din cauza convingerilor, vârstei, sexului sau orientării sexuale a acesteia, într-un raport de muncă şi protecţie socială, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege.

În opinia noastră, noul cadru stabilit prin decizia Comitetului Executiv al Federației Române de Fotbal (FRF) din 13.06.2019 și a Asociației Fotbaliștilor Amatori și Non-Amatori (AFAN) pentru aprobarea modificării Regulamentului de organizare a competițiilor de fotbal în sală este unul de restrângere a drepturilor petiționarilor și, chiar dacă am presupune că ar fi urmărit un scop legitim, stabilirea lui nu se impunea cu necesitate într-o societate autentic democratică și nici nu oferă proporționalitate în raport cu scopul urmărit. Astfel, considerăm aceste modificări ca fiind discriminatorii și pasibile de anulare.

Față de cele relatate, vă solicităm, domnule Președinte, un punct de vedere oficial cu privire la situația petenților, raportat la deciziile Comitetului Executiv al FRF, care nu au ținut cont la momentul ședinței din 13 iunie 2019, de contractele de activitate sportivă aflate în vigoare și nici de calitatea de cetățean român cu drepturi depline, conform Constituției României. 

Anexăm la prezenta petițiile și contractele petenților.

Vă rugăm să transmiteţi răspunsul dumneavoastră, în scris şi electronic, Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării.

În atenţia: Deputat Constantin CODREANU, Preşedinte al Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării

Lasă tu primul comentariu!

Vă rugăm să verificați e-mailul Dvs. pentru un link prin care vă puteți activa contul!