Respect pentru cadrele medicale - EROII noștri!

Camera Deputaților a adoptat, astăzi, cu 312 voturi “pentru” și 4 “abtineri”, proiectul de lege prin care sunt recunoscute meritele personalului medical participant la acţiuni medicale împotriva Covid-19.

Am votat “pentru” din convingerea că este un demers necesar și motivat prin care le mulțumim o dată în plus cadrelor medicale pentru sacrificiul pe care îl fac zi de zi. Totuși, nu e nici pe departe suficient. Facem un gest simbolic ce are conotație populistă, care nu ne ajută nici pe noi, nu îi ajută nici pe ei, acum, aici, în România afectată de Covid-19. Plus că sună morbid și demotivant să spui: “Voi mergeți și munciți că dacă muriți vă dăm ajutor de deces suplimentar”.

Așa cum am spus-o de zeci de ori deja, ceea ce am putea face, în prezentul în care cadrele medicale sunt infectate și mor, nu într-un viitor incert - să le asigurăm acestora echipament și resurse în confruntarea cu coronavirusul. Pentru ei și pentru spitalele în care muncesc. Cel puțin 2 surse sunt oricând la îndemână: eliminarea pensiilor speciale și tăierea subvențiile acordate partidelor politice. Ar fi cel mai indicat mod de a le mulțumim și de a le arată respectul nostru.

*****

Vă prezint proiectul de lege.

Lege pentru recunoaşterea meritelor personalului medical participant la acţiuni medicale împotriva Covid-19

Art.1.
(1) Prezenta lege reglementează modalităţile de recunoaştere a meritelor personalului medical participant la acţiuni medicale împotriva Covid-19, prin acordarea unor drepturi acestuia, precum şi urmaşilor celui decedat.

(2) De drepturile conferite de prezenta lege nu beneficiază personalul medical care a dobândit alte afecţiuni fizice şi/sau psihice ori care a devenit invalid din cauza participării la acţiuni medicale împotriva Covid-19, în situaţia în care rănirea, afecţiunea fizică şi/sau psihică sau invaliditatea au survenit ca urmare a săvârşirii, cu intenţie, a unei infracţiuni pedepsite potrivit legii.

Art.2.
(1) În sensul prezentei legi, prin personal medical care participă la acţiuni medicale împotriva Covid-19 se înţelege:
a) personalul de specialitate medico-sanitar şi personalul auxiliar sanitar din unităţi sanitare, unităţi de asistenţă medico-socială şi instituţii medicale, indiferent de nivelul de subordonare sau coordonare, din farmacii comunitare, din cabinete de medicină de familie, din cabinete de medicină dentară, indiferent de forma de organizare, precum şi din cadrul altor furnizori de servicii medicale sau de asistenţă socială,
implicat direct în acţiuni şi misiuni legate de prevenirea, gestionarea şi combaterea infecțiilor cu COVID-19;

b) cadrele militare - paramedici şi personal medical - din structurile aflate în coordonarea/ coordonarea operaţională a Departamentului pentru situaţii de urgenţă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, implicate direct în acţiuni şi misiuni legate de prevenirea, gestionarea şi combaterea infecțiilor cu COVID-19;

c) personalul cu pregătire paramedicală din cadrul echipajelor SMURD specializate în acordarea primului-ajutor calificat, potrivit legii, aflat în finanţarea autorităţilor administraţiei publice locale;

d) tot personalul din cadrul spitalelor care asigură asistenţa medicală pacienţilor testaţi pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în faza I şi în faza a II-a, precum şi din spitalele de suport pentru pacienţii testaţi pozitiv sau suspecţi cu virusul SARS-CoV-2, reglementate prin Ordinul nr.555/2020 privind aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de coronavirus COVID-19, a Listei spitalelor care asigură asistenţa medicală pacienţilor testaţi pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în faza I şi în faza a II-a şi a Listei cu spitalele de suport pentru pacienţii testaţi pozitiv sau suspecţi cu virusul SARS-CoV-2, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) În sensul prezentei legi, prin termenul de urmaş se înţelege copilul/copiii personalului medical decedat ca urmare a participării la acţiuni medicale împotriva Covid-19, precum şi soţia/soţul supravieţuitoare/supravieţuitor.

Art.3.
La decesul unei persoane dintre cele prevăzute la art.2, Ministerul Sănătăţii sau, după caz, ministerele cu reţea sanitară proprie, acordă familiei acesteia sau persoanei care a suportat cheltuielile ocazionate de deces, după caz, un ajutor suplimentar în cuantum egal cu de două ori câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.

Art.4.
(1) Urmaşii personalului medical prevăzut la art.2, decedat în urma complicațiilor medicale cauzate de infectarea cu coronavirusul Covid-19, beneficiază de următoarele drepturi:
a) dreptul la pensie de urmaş până la împlinirea vârstei de 18 ani sau, dacă îşi continuă studiile într-o formă de învăţământ organizată potrivit legii, până la terminarea acestora, fară a depăşi vârsta de 26 de ani;

b) pensie de urmaş egală cu 75% din salariul de bază pe care personalul medical l-a avut la data decesului;

c) dreptul la asistenţă medicală şi medicamente gratuite în cadrul reţelei sanitare a Ministerului Sănătăţii sau, după caz, ministerele cu reţea sanitară proprie, cu decontarea cheltuielilor de către acestea;

d) scutirea de la plata impozitului pe terenul şi pe clădirea folosită ca domiciliu aflate în proprietate sau coproprietate.

(2) Soţia/soţul supravieţuitoare/ supravieţuitor beneficiază de drepturile prevăzute la alin.(1) dacă nu se recăsătoreşte.

Art.5.
(1) În cazul în care nu există urmaşi, dacă cel decedat era singurul susţinător al părinţilor săi, aceştia beneficiază de un ajutor lunar în cuantum de 50% din nivelul pensiei de urmaş stabilită potrivit art.4 alin.(1) lit.b).

Art.6.
(1) Cuantumul drepturilor acordate potrivit art.4 alin.(1) lit.b) şi alin.(2) şi art.5 se actualizează, din oficiu, în fiecare an, cu rata medie anuală a inflaţiei, indicator definitiv, cunoscut la data de 1 ianuarie a fiecărui an în care se face actualizarea şi comunicat de Institutul Naţional de Statistică. Dacă în urma actualizării rezultă o pensie mai mică, se păstrează pensia aflată în plată.
(2) Reglementările prevăzute de legislaţia privind pensiile referitoare la stabilire, plată, modificare, suspendare, reluare, încetare, expertizare, revizuire, contestare şi recuperare a sumelor încasate necuvenit se aplică şi drepturilor prevăzute de prezenta lege, dacă aceasta nu dispune altfel.
(3) În termen de 15 zile de la data acordării drepturilor prevăzute la art.4 alin.(1) lit.b) şi alin.(2), beneficiarul optează pentru drepturile stabilite conform Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi pensia de urmaș stabilită potrivit prezentei legi.

Art.7.
(1) Personalul medical prevăzut la art.2 alin.(1) care execută, conduce sau coordonează misiuni şi sarcini de serviciu în condiţii de pericol deosebit, beneficiază pe perioada stării de urgenţă, instituită astfel prin decret, precum şi pentru o perioadă de 3 luni de la data încetării stării de urgenţă, de un spor de până la 30%, calculat la salariul de bază/solda de funcţie/salariul de funcţie.

(2) Cuantumul sporului prevăzut la alin.(1) nu se ia în calcul la determinarea limitei prevăzute la art. 25 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Categoriile de personal şi mărimea concretă a sporului se stabilesc prin ordin comun al ministrului sănătăţii, ministrului afacerilor interne şi ministrului finanţelor publice, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

Art.8.
(1) În semn de recunoaştere a meritelor personalului medical participant la acţiuni medicale împotriva Covid-19 se instituie ziua de 11 martie ca Ziua personalului medical.
(2) Ziua personalului medical poate fi marcată de către autorităţile şi instituţiile publice, de organismele neguvernamentale, de reprezentanţele diplomatice ale României, precum şi de către alte instituţii româneşti din străinătate, prin organizarea unor programe şi manifestări cultural-educative, cu caracter evocator sau ştiinţific.
(3) Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale pot sprijini material sau logistic organizarea şi desfăşurarea manifestărilor prevăzute la alin. (2).
(4) Ministerul Sănătăţii coordonează tematic activităţile dedicate Zilei personalului medical.
(5) Societatea Română de Radiodifuziune şi Societatea Română de Televiziune, în calitate de servicii publice, pot include în programele lor emisiuni ori aspecte de la manifestările dedicate acestei sărbători.

Lasă tu primul comentariu!

Vă rugăm să verificați e-mailul Dvs. pentru un link prin care vă puteți activa contul!